Privacy Verklaring

Financiële administratie & advies

Volledig geautomatiseerde administratie

Dagelijks bijgewerkt en inzicht in de cijfers

Voordelig vast maandelijks bedrag

FinSite Finance

Postbus 2004
1200 CA  Hilversum
06-25111109
info@finsitefinance.nl

Hoe gaan wij met uw privacy om?

Ons privacy beleid

Algemeen

FinSite Finance B.V., gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
FinSite Finance
Postbus 2004
1200 CA  Hilversum
035-2033130
www.finsitefinance.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van FinSite Finance B.V. H.A. Stoop.
Hij is te bereiken via h.stoop@finsitefinance.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FinSite Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FinSite Finance B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor zover die verstrekt zijn in het kader van een opdracht tot dienstverlening:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Alle overige informatie die nodig is om een administratie te voeren van een persoon, een onderneming of een rechtspersoon en/of die benodigd is om fiscale aangiftes te doen voor de duur de Wet voorschrijft.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FinSite Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • FinSite Finance B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • De opdracht die ons is verstrekt te kunnen uitvoeren.
Geautomatiseerde besluitvorming

FinSite Finance B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FinSite Finance B.V.) tussen zit.

FinSite Finance B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Yuki
 • Caseware
 • Nextens
 • NMBRS
 • AccountView
 • Microsoft 365
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FinSite Finance B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en maximaal voor de termijn de die Wet voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

FinSite Finance B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FinSite Finance B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt FinSite Finance B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

FinSite Finance B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FinSite Finance B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen voor zover de wet dit toestaat. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar h.stoop@finsitefinance.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FinSite Finance B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FinSite Finance B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via h.stoop@finsitefinance.nl